Czego uczą się BiedronkiCzego uczą się Biedronki

 WRZESIEŃ 2018

TYDZIEŃ I   Nasza grupa

TYDZIEŃ II  Jestem przedszkolakiem

TYDZIEŃ III Uliczne sygnały

TYDZIEŃ IV Nadeszła jesień

To ja

Podawanie informacji o sobie

- podawanie swojego imienia, nazwiska

- określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć


- samodzielne wykony­wanie czynności samoobsługowych


 

 -ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miej­scu w szatni - zakładanie ubrań, bu­tów 

korzystanie z toalety

- spożywanie posiłków

– prawidłowe posługi­wanie się łyżką i wi­delcem.

 

 Nasza grupa

Współtworzenie przyja­znej atmosfery
w grupie

 - poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy

- przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

 Nasz kontakt
z techniką

 Środki transportu 

poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

Poznajemy przyrodę

Jesień

– oglądanie drzew znaj­dujących się
w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawi­ska usychania liści

– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców
w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz
w inny, niestandardowy sposób

– poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznica jadalna, maślak) i (muchomor sromotni­kowy)

– pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór. 

PAŹDZIERNIK 2018

TYDZIEŃ I       Jesień w sadzie

TYDZIEŃ II Dary ogrodu

TYDZIEŃ III    Nasze rodziny

TYDZIEŃ IV    Domowi ulubieńcy

Poznajemy przyrodę

Jesień

– rozpoznawanie wy­branych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

– rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa sad.

Poznajemy przyrodę

Jesień

 – rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapa­chu

– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– podawanie informa­cji, jak mają na imię mama, tata

– nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

– pełnienie ról społecz­nych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

– podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zaj­mują

– opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycz­nych cech (wygląd, charakter).

 Poznajemy przyrodę

Przyroda w sali, w domu

– poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapew­nianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer

– nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

– naśladowanie sposo­bów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.   

  LISTOPAD 2018

TYDZIEŃ I       Domy, domki

TYDZIEŃ II      Urządzenia elektryczne

TYDZIEŃ III     A deszcz pada i pada...

TYDZIEŃ IV    Dbamy  o zdrowie

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie swojej miej­scowości

– określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

– poznawanie osób pra­cujących w bliskim otoczeniu przedszkola

– poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów
budowania dawniej i współcześnie.

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstruk­cyjno--techniczne

– uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjnych

– budowanie z natural­nych materiałów (pia­sek, śnieg).

– bezpieczne korzystanie z urządzeń technicz­nych, np. telewizora,
komputera, odtwarza­cza  płyt kompakto­  wych, wideo

– poznawanie, w sposób bezpośredni lub po­średni, różnych form
zastosowania techniki w życiu ludzi (np. ko­rzystanie z telefonu sta­cjonarnego
lub komór­kowego, komputera).

Urządzenia gospodar­stwa domowego

– poznawanie urządzeń gospodarstwa domo­wego

– dostrzeganie roli urzą­dzeń gospodarstwa do­mowego w ułatwianiu
pracy ludziom

– poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurza­cza,
miksera, ekspresu;

- zasad bezpiecznego
korzystania z nich.

Poznajemy przyrodę

Jesień

-obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia.

Dbamy o nasze zdrowie

Zdrowa żywność

– spożywanie
zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia
słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie picia napojów
gazowanych)

-przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.

Dbałość o higienę

-przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i
ćwiczeniach   ruchowych

– dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach 

   GRUDZIEŃ 2018

TYDZIEŃ I      Na jesienny smutny czas 

TYDZIEŃ II     Nadchodzi zima

TYDZIEŃ III    Święta tuż- tuż

 

Nasza grupa

Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
 w grupie.

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
 i akceptacji

– pomaganie kolegom w sytuacjach wywołu­jących smutek

– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Nasze zabawy
 i zainte­resowania

Uczestniczenie
w zaba­wach

– uczestniczenie
w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satys­fakcję i radość. 

Poznajemy przyrodę

Zima

– poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.  opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

– obserwowanie zmian zachodzących
w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

– poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. 

 

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– przygotowanie pro­gramu artystycznego, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela),   wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Wzmacnianie więzów w rodzinie

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, Wielkanocy

– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

– tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.  

 STYCZEŃ 2019

TYDZIEŃ I  W krainie baśni

TYDZIEŃ II       Ptaki zimą

TYDZIEŃ III    Moja babcia i mój dziadek

 

 

Interesujemy się książ­ką

Wzbudzanie zaintereso­wania literaturą

– słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich

– odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego

– recytowanie, indywi­dualnie i zespołowo, krótkich wierszy. 

 

W świecie sztuki. Lite­ratura i czasopisma

Kontakt z literaturą i cza­sopismami

– oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilu­stracje, obrazki

– słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów lite­ratury z odpowiednią in­tonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwra­canie uwagi na piękno języka polskiego. 

 

Poznajemy przyrodę

 

Zima         

– dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

– nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu. 

 

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– uczestniczenie w krót­kich programach arty­stycznych.  

 LUTY 2019

TYDZIEŃ I  

TYDZIEŃ II  

TYDZIEŃ III  

TYDZIEŃ IV 

 

 

  MARZEC 2019

TYDZIEŃ I      Poznajemy zwierzęta

TYDZIEŃ II  Zwierzęta prehistoryczne

TYDZIEŃ III     Wiosna tuż-tuż

TYDZIEŃ IV  Nadeszła wiosna

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obser­wacji.

Ochrona przyrody

- wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedsta­wicieli ginących gatun­ków.

 

Poznajemy przyrodę

Zima

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występują­cych w tamtym okresie.

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

– poznawanie zwia­stunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.

 

Wiosna

– oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno

– omawianie życia pta­ków wiosną (budowa­nie gniazd).

 

 KWIECIEŃ 2019
TYDZIEŃ I     Wiosna na wsi

TYDZIEŃ II     Dbamy o Ziemię

TYDZIEN III     Wielkanoc

 TYDZIEN IV    Zabawa w teatr

 

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

- nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania

- wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.                      

Poznajemy przyrodę

Ochrona przyrody

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przy­rodniczego wynikają­cych
z niszczycielskiej działalności ludzi,
np. zatruwanie wód,  powietrza, gleby, zabi­janie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

- nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

- pomaganie zwierzę­tom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą

- wyrzucanie śmieci do kosza

- sprzątanie placu za­baw, np. w czasie Dnia Ziemi

- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

- szanowanie wody, nie­marnowanie jej

- wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.

 

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, Wielkanocy

- szanowanie domowni­ków, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
– tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. 

 

W świecie sztuki

Teatr

Udział w przedstawieniach teatralnych

– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu

­– uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt

– przygotowanie kącika teatralnego

– swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

 MAJ 2019

TYDZIEŃ I        Moja miejscowość, mój kraj

TYDZIEŃ II       Wszystko może być muzyką

TYDZIEŃ III      Moi rodzice

TYDZIEŃ IV      Wiosna na łące

 

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie swojej miej­scowości

– określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

– nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.

 

Rozwijanie poczucia
przy­należności narodowej

– podawanie nazwy na­szego kraju, symboli narodowych: flagi, go­dła, hymnu

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
i ważniejszych miejsc.

 

W świecie sztuki. Mu­zyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

– nauka prostych piose­nek fragmentami, me­todą ze słuchu.

 

Gra na instrumentach perkusyjnych

– poznawanie wyglądu instrumentów perkusyj­nych: kołatki, grzechot­ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich.

 

Wyrażanie muzyki ruchem

– uczestniczenie w za­bawach rytmicznych, ruchowych

– reagowanie na zmia­ny tempa i dynamiki utworu o dużym zróż­nicowaniu.

 

Rozwijanie wrażliwości słuchowej

– rozpoznawanie wybra­nych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach.

 

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny

– dzielenie się wiado­mościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– przygotowanie pro­gramu artystycznego, samodzielne
(lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna  

– obserwowanie w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie

– poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek

– obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.

 

CZERWIEC 2019

TYDZIEŃ I    Taki sam ale inny

TYDZIEŃ II     Na moim podwórku

TYDZIEŃ III/IV   Nachodzą wakacje

  

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

 

– poznawanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata

– szanowanie odrębności narodowych, etnicz­nych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi). 

 

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

 - bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie 

- zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru

  rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

  zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

  bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw

   – nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicz­nych.

  Jesteśmy Polakami

  Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

  – poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

  Nasz kontakt z techniką

  Środki transportu

  – poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.