DLA RODZICÓWDLA RODZICÓW
Harmonogram współpracy z rodzicami
Harmonogram współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 wygląda następująco:

Bardzo ważną częscią współpracy między nauczycielem a rodzicami są konsultacje indywidualne. Podczas konsultacji Rodzice mogą porozmawiać indywidualnie z wychowawczynią swojego dziecka na temat jego rozwoju, zachowania, mocnych i słabych stron, tego co cieszy lub niepokoi. Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy współpracy proponowanych przez nauczycieli.

 

Konsultacje indywidualne:

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI:

pierwszy CZWARTEK miesiąca godz. 17.00-18.00

(wg informacji na tablicy)

 

PANI LOGOPEDA - IZABELA DYMEK

(wg informacji na tablicy)


Rada Rodziców
W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją trójki oddziałowe wybrane na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców w kwocie 80,00 zł (składka roczna) z przeznaczeniem na zakup prezentów dla dzieci z okazji:
 • Mikołaja - 10 zł
 • Gwiazdora - 30 zł
 • Zająca- 10 zł
 • Dnia Dziecka - 20 zł
 • Zakończenia roku szkolnego - 10 zł

Rada Rodziców spotyka się co najmniej dwa razy w roku (wrzesień i maj).

Do Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 należą:

 • p. Aleksandra Mirek
 • p. Anna Woźniak
 • p. Kamilla Lisowska
 • p. Witold Łoziński


Opłaty za przedszkole

Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

Odpłatność za przedszkole przy stosowaniu powyższych zasad jest ustalona w drodze porozumienia pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami).

Zgodnie z w/w porozumieniem odpłatność za przedszkole pobierana jest z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Płatność należy regulować za pośrednictwem kont bankowych.

Opłaty za godziny należy przelewać na konto:

64 1020 4027 0000 1902 1263 7064

 

Opłaty za żywienie należy przelewać na konto:

69 1020 4027 0000 1702 1263 7072

 

Koszt dzienny pobytu dziecka w przedszkolu od 1.07.2017 r.:

 • do godz. 8.00 - 1 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę, 
 • od godz. 8.00 do godz. 13.00 - pobyt bezpłatny,
 • od godz. 13.00 do godz. 17.00 - 1 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę. 

Inne opłaty 2016/2017:

Stawka żywieniowa      7,00 dziennie

PZU                             40,00 rocznie

Komitet Rodzicielski   80,00 rocznie

wycieczki     20,00 / m-c

Komitet Rodzicielski płacimy w dwóch ratach – po 40 zł.

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia z logopedą dla 6-latków;
 • gimnastyka korekcyjna dla 6-latków
 • język angielski
 • rytmika
 • tańce

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

W uzasadnionych przypadkach dziecko z przedszkola  odebrać może osoba mająca pisemne upoważnienie od rodziców, która zapewnia dziecku pełne bezpieczeństwo.