DLA RODZICÓWDLA RODZICÓW
Harmonogram współpracy z rodzicami
Harmonogram współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 wygląda następująco:

Bardzo ważną częscią współpracy między nauczycielem a rodzicami są konsultacje indywidualne. Podczas konsultacji Rodzice mogą porozmawiać indywidualnie z wychowawczynią swojego dziecka na temat jego rozwoju, zachowania, mocnych i słabych stron, tego co cieszy lub niepokoi. Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy współpracy proponowanych przez nauczycieli.

 

Konsultacje indywidualne:

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI:

pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 17.00-18.00

(wg informacji na tablicy)

 

PANI LOGOPEDA - IZABELA DYMEK

wtorek - godz. 14.30 -15.30 (wg informacji na tablicy)

Rada Rodziców
W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją trójki oddziałowe wybrane na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców w kwocie 60,00 zł (składka roczna) z przeznaczeniem na zakup prezentów dla dzieci z okazji:
 • Mikołaja
 • Gwiazdora
 • Zająca
 • Dnia Dziecka
 • Zakończenia roku szkolnego

Rada Rodziców spotyka się co najmniej dwa razy w roku (wrzesień i maj).

Do Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 należą:

 • p. Samir Elhadi
 • p. Marta Słomińska
 • p. Bartosz Witczyk
 • p. Filip Niewiedział
Opłaty za przedszkole

Zgodnie z uchwałą nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań .

Odpłatność za przedszkole przy stosowaniu powyższych zasad jest ustalona w drodze porozumienia pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami).

Zgodnie z & 7 w/w porozumienia odpłatność za przedszkole pobierana jest z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Płatność należy regulować za pośrednictwem kont bankowych.

Opłaty za godziny należy przelewać na konto:

64 1020 4027 0000 1902 1263 7064

 

Opłaty za żywienie należy przelewać na konto:

69 1020 4027 0000 1702 1263 7072

 

Od 1.09.2013 r. korzystanie z usług przedszkola wynosić będzie po godzinie 13.00, 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Inne opłaty 2014/2015:

Stawka żywieniowa      7,00 dziennie

PZU                             40,00 rocznie

Komitet Rodzicielski   60,00 rocznie

wycieczki     20,00 / m-c

Komitet Rodzicielski płacimy w dwóch ratach – po 30 zł.


Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia z logopedą dla 6-latków;
 • gimnastyka korekcyjna dla 5,6-latków
 • język angielski
 • rytmika

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

W uzasadnionych przypadkach dziecko z przedszkola  odebrać może osoba mająca pisemne upoważnienie od rodziców, która zapewnia dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

REKRUTACJA