DLA RODZICÓWDLA RODZICÓW
Harmonogram współpracy z rodzicami
Harmonogram współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2013 / 2014 wygląda następująco:

Bardzo ważną częscią współpracy między nauczycielem a rodzicami są konsultacje indywidualne. Podczas konsultacji Rodzice mogą porozmawiać indywidualnie z wychowawczynią swojego dziecka na temat jego rozwoju, zachowania, mocnych i słabych stron, tego co cieszy lub niepokoi. Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy współpracy proponowanych przez nauczycieli.

Konsultacje indywidualne:

GRUPA I "MISIE":

P. Asia - I wtorek miesiąca godz. 16.00 - 16.30

 P. Ewa - I środa  miesiąca godz. 16.00 - 16.30

 

GRUPA II "BIEDRONKI":

P. Ola - I wtorek miesiąca godz. 15.30 - 16.00

 

GRUPA III "WIEWIÓRKI":

P. Dorota - I czwartek miesiąca godz. 15.30 - 16.00

 P. Hania - I wtorek miesiąca godz. 15.30 - 16.00

 

GRUPA IV "JEŻYKI":

P. Ania - I czwartek miesiąca godz. 15.30 - 16.00

 

PANI LOGOPEDA - IZABELA DYMEK

I poniedziałek miesiąca - godz. 14.00 -15.00

Rada Rodziców
W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją trójki oddziałowe wybrane na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców w kwocie 60,00 zł (składka roczna) z przeznaczeniem na zakup prezentów dla dzieci z okazji:
 • Mikołaja
 • Gwiazdora
 • Zająca
 • Dnia Dziecka
 • Zakończenia roku szkolnego

Rada Rodziców spotyka się co najmniej dwa razy w roku (wrzesień i maj).

Do Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 należą:

 • p. Marta Słomińska
 • p. Filip Niewiedział
 • p. Joanna Mazurczak
 • p. Edyta Borowczak
Opłaty za przedszkole

Zgodnie z uchwałą nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań .

Odpłatność za przedszkole przy stosowaniu powyższych zasad jest ustalona w drodze porozumienia pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami).

Zgodnie z & 7 w/w porozumienia odpłatność za przedszkole pobierana jest z góry, w terminie do

15 dnia każdego miesiąca.

Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego nr

25 1050 1520 1000 0023 4951 5268 (opłata 

       za godziny)  oraz

70 1050 1520 1000 0023 5334 0041 (opłata za

       żywienie)

Od 1.09.2013 r. korzystanie z usług przedszkola wynosić będzie po godzinie 13.00, 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe i inne opłaty 2013/2014 :

Stawka żywieniowa      7,00 dziennie

PZU                             39,00 rocznie

Rada Rodziców            60,00 rocznie

Na Radę Rodziców płacimy w dwóch ratach – po 30 zł.

wycieczki , teatrzyki, koncerty i inne  20,00 / m-c


Bezpłatne:

 • zajęcia z logopedą dla 6-latków;
 • gimnastyka korekcyjna dla 5,6-latków
 • język angielski
 • rytmika

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

W uzasadnionych przypadkach dziecko z przedszkola  odebrać może osoba mająca pisemne upoważnienie od rodziców, która zapewnia dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

REKRUTACJA